Geschiedenis

Geschiedenis van de Friesche Sierduiven Club

Na enkele verkennende besprekingen door in Friesland wonende sierduivenliefhebbers, werd op 20 november 1935 ten huize van de familie S. Brandsma in Huizum bij Leeuwarden de Friesche Sierduiven Club opgericht. Bij deze oprichting werd een bestuur gevormd van 5 personen. Sinds die jaren is gebleken dat de FSC steeds is geleid door een vrij stabiel bestuur.

Foto: 50 jarig bestaan FSC op 20 november 1985. Bestuur met ereleden: van L. naar R. zitten: D. Noordhoff, E. de Ham, J. de Vries en P. Lourens erelid, staand: A. Antonisse, J. Charisius, G. de Vries Jr., R. v.d. Werff, Chr. Bijlstra en J. Visser.

In 1935 kreeg de heer Schelte Brandsma de functie van secretaris/penningmeester, een functie die hij heeft bekleed tot 1972, waarna hij het secretariaat overdroeg aan de heer Johan de Vries die tot zijn plotselinge overlijden op 30 oktober 2001 deze functie vervulde.
Vanaf die tijd beheert Wim Halsema het secretariaat. Wat de voorzitters betreft, ook hierin eenzelfde beeld, de huidige voorzitter De heer Klaas de With is nog maar de 5e in de rij, terwijl ook de penningmeester de heer Jan Luchtmeijer de 5e is in het bestaan van de club.

Bestuur en ereleden tijdens de receptie van 75 jaar FSC in 2010: vanaf links staand: Jan Suk jr., Joop Pietersen, Jeltje Tuinman, Willem Tuinman, Marten Kiestra, Antoon Wierda, Wim Halsema, Klaas Nicolaij, Klaas de With en Geert de Vries jr. Zittend: Mevr. de Ham, Eesge de Ham, Marco Florijn (wethouder Gem. Leeuwarden) en Wierd de Boer.
Sinds 1935 wordt elk jaar een tentoonstelling georganiseerd, soms in samenwerking met andere verenigingen, maar ook vaak geheel zelfstandig. Tot en met 2014 organiseerde de FSC jarenlang een Nationale Tentoonstelling, eerst in het FEC, later WTC te Leeuwarden, daarna in het Fries Paarden Centrum te Drachten. Vanaf 2015 wordt er door de samenwerking van de Groninger, Drentse en Friesche Sierduivenclub één gezamenlijke Sierduivenshow Noord-Nederland georganiseerd. Deze gezamenlijke show is ontstaan uit de Nationale Show van de FSC. Soms vormden de locaties waar de tentoonstellingen konden worden gehouden wel eens een probleem, echter is het de FSC en nu dus SNN steeds gelukt haar tentoonstellingen te houden in die locaties waarvan kon worden gezegd dat deze een goede uitstraling hadden.
Bezoek van Koningin Beatrix en Prins Claus aan Leeuwarden in de Prinsentuin op 20 juni 1980 aan de stand van de F.K